gulcin animasyon

Çocuk ve Do?a Dostu Tasar?m?yla*

Hayat? Dokuyan ?PL?KLER

Çok renkli ve birbirinden ilginç motiflerle kapl? ?pliklerin dünyas?nda De?er, Özgür, Bar??, Erdem, Adalet’in yan? s?ra Bilge Nine, Ahlak, Mutlu, ?rade, Cesur, Yasa, Demokrasi Karde?ler, Tarih Teyze, Gelenek Amca, Emek, Do?a, Kültür, Bilim, Sanat, Uyum, Düzen, Ho?görü, Bilinç, Huzur, Kanun, Hukuk Abla, S?n?r, Vicdan, Empati, Göçmen Kar?nca, Umut ile Suç, Ayr?mc?l?k, Sava?, Kaos ve daha niceleri hep beraber ya??yorlar. Hayat? dokuyan ?plikler bize kendilerini motifleriyle ve sohbetleriyle anlat?yorlar. 24 sayfal?k 5 kitaptan olu?an seride ayn? zamanda 5-10,5 ya? aral???ndaki çocuklar?n kavramlara dair kendi özgün tan?mlar? yer al?yor.


*?PL?KLER Serisi tasar?m?yla çocuk ve do?a dostudur. Çünkü, ?PL?KLER’de kullan?lan Sassoon Primary yaz? karakteri, el yaz?s?n?n e?itimsel ve t?bbi yönlerinde uzmanla?m?? tasar?mc?lar taraf?ndan çocuklar?n okumak için en kolay buldu?u harf biçimini iki y?l boyunca ara?t?rd?ktan sonra özel olarak tasarlanm?? ve geli?tirilmi?tir. ?PL?KLER’in bas?m?nda kullan?lan ka??t ve malzemeler sertifikal?d?r. FSC (Forest Stewardship Council), ah?ap ve orman ürünlerinin sorumlulukla geli?tirilen bir kaynaktan elde edilmesini sa?layarak küresel ekonomiye ve çevreye yard?mc? olan kâr amac? gütmeyen bir kurulu?tur.


Yazar ve Karakter Tasar?mc?s?: Doç. Dr. Nazl? Eda Noyan

Resimleyen: Seçil ?skit

Bahçe?ehir Yay?nlar?


De?er’in Kitab?

?plikler uzun bir çal??madan sonra hep beraber bir motif olu?tururlar,

ancak bununla ne yapacaklar?na ve bunun onlar için ne ifade etti?ine karar veremezler.

Özgür’ün Kitab?

Birlikte bir motif yapmay? planlayan iplikler karars?zl??a dü?erler.

Ancak seçim yapmaktan daha büyük bir dertleri vard?r...

Bar??’?n Kitab?

?plikler aras?nda bir motif konusunda ç?kan anla?mazl?k huzursuzlu?a neden olur.

Erdem’in Kitab?

?plikler neden bir motif yapmak zorunda olduklar?n? tart???rlar.

Adalet’in Kitab?

?plikler beklenmedik misafirleri konusunda ?a??r?r ve ayr?l??a dü?erler.

Ancak sorunun çözümü yine kendilerindedir.

IPLIKLER Vimeo'da

IPLIKLER Satista

With Child and Nature Friendly Design *

YARNS Weaving Life

In the world of yarns covered with multicolored and interesting motifs, besides Value, Independent, Peace, Virtue and Justice, there lived Wise Granny, Morality, Happy, Will, Brave, Law, Democracy Siblings, Aunt History, Uncle Tradition, Labor, Nature, Culture, Science, Art, Harmony, Order, Tolerance, Consciousness, Peace, Sister Law, Border, Conscience, Empathy, Migrant Ant, Hope and Crime, Discrimination, War, Chaos and more. YARNS weaving life, tell us their stories through their motives and conversations. The series consist of five books with 24 pages. They contain the original concept definitions by children between ages 5-10,5.

* YARNS Series design is child and nature friendly. Because the Sassoon Primary typeface used in YARNS has been specially designed and developed by designers specializing in educational and medical aspects of handwriting, after searching for the letter shape which children find most easy to read for two years. Paper and materials used in the printing of YARDS are certified. The Forest Stewardship Council (FSC) is a non-profit organization that assists the global economy and the environment by ensuring that timber and forest products are derived from a resource that is developed responsibly.


Author and Character Designer: Nazl? Eda Noyan

Illustrator: Seçil ?skit

Bahçe?ehir Yay?nlar?


The Book of Value

The YARNS form a motif all together after a long work,

But they can not decide what to do with it and what it means to them.


The Book of Independent

The YARNS who are planning to make a motive together fall into an ambiguity.

But there are bigger problems than making choices...


The Book of Peace

The disagreement over a motif between YARNS causes uneasiness.

The Book of Virtue

The YARNS discuss why they must make a motif.


Book of Justice

The YARNS are surprised about their unexpected guests and fall apart.

But the solution to the problem is again in themselves.

 

IPLIKLER on Vimeo

IPLIKLER in Store