HA?KUlar ve MÂN?ler: Metaforlar ve ?mgelemler
Ö?renci Sergisi
9-20 Kas?m 2010
Beyo?lu Belediyesi Sanat Galerisi


“?lhamdan çok meditasyon, emek ve ço?unlukla alg?
gerçek bir haiku yapman?n gereklili?idir.”
Rodrigo de Siquiera

Haiku, son yüzy?lda tüm dünyaca takdir edilmeye ba?lanm?? bir Japon edebiyat formudur. En basit tan?m? ile üç m?sra ve 17 Japon karakterinden (veya heceden) olu?an k?sa ?iir anlam?na gelir. Klasik Haiku’da mevsimsel bir ö?e, tabiattan bir parça veya anl?k bir duygunun betimlenmesine yer verilir. Mâni ise hemen her konuda dörtlükler halinde yaz?labilen Anadolu’dan bir halk ?iir türüdür. Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyakl? olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenir. Bu iki edebiyat türü farkl?l?lar içerseler de iki kültür aras?nda bir ba? kurmak aç?s?ndan özel bir ç?k?? noktas? te?kil eder. Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi ?leti?im Tasar?m? Bölümü 2. S?n?f, Sinema ve Televizyon Bölümü 1. s?n?f ve Foto?raf ve Video Bölümü ö?rencilerinin söze dayal? bu yarat?c? ürünlere dair grafik ve sinemasal yorumlar? sembolik anlat?m? farkl? mecralarda ele alarak komik ve absürt olan kadar, hüzünlü ve gerçek olan?n da s?n?rlar?nda dola?an illüstrasyon, foto?raf, hareketli görüntü, ses ve tipografinin bir aradal???ndan olu?ur. Eistenstein gibi çok önemli sinema öncülerine sembolik anlat?m ve sinema dilini kurmada ilham kayna?? olan haikular genç tasar?mc?lar?n ve sinemac?lar?n elinde görsel olarak yeni anlamlar kazan?rlar. Bu proje 2010 Türkiye'de Japonya Y?l? kapsam?nda ve Beyo?lu Belediyesinin gençlerin gerçekle?tirdi?i kültürler aras? sanat diyologlar?na verdi?i destek ile hayat bulmaktad?r.

“HA?KU”s and “MÂN?”s: Metaphors and Visions
Student Exhibition
9-20 November 2010


"More than inspiration, it needs meditation, effort
and mainly perception to compose a real Haiku."
Rodrigo de Siquiera


Haiku is a form of poetry popular in Japan, which is becoming more widely appreciated around the world in this century. With its simplest description, Haiku conveys a vivid impression in only 3 lines with 17 Japanese characters. In a classic Haiku there’s a reference to a seasonal element, a piece of nature or a description of a momentary feeling. Mâni, on the other hand, is a type of folkloric poetry from Anatolia written as four verses, written almost about anything. The first, second and fourth lines mostly rhyme. Although these two poetry forms differ, they unite to create a profound starting point to build relations between these two cultures. Bahçe?ehir University Communications Faculty, Communication Design 2nd year students, Film and Television 1st year students and Photography and Video students have taken these textual creative forms and have interpreted them graphically and cinematically as symbolic narrations. Their interpretations are a combination of illustration, photography, moving images, sound and typography on the borders of the humorous and absurd, melancholic and real. The haikus, which were the inspiration for a lot of filmmakers such as Eistenstein in terms of symbolic expression and cinematic narration, gain a new meaning visually in the hands of young designers and filmmakers. This project is realized as a part of 2010 Japanese year in Turkey and with the support of Beyo?lu Municipality towards young people’s art dialogs in-between cultures.

bilet.bahcesehir.edu.tr
www. iletisim.bahcesehir.edu.tr

Beyo?lu Belediyesi Sanat Galerisi
?stiklal Cad. No: 217 Tünel Beyo?lu ?stanbul

 
GIRLSAWTHESEA